Menu
Rekrutacja na studia
Przewodnik po rekrutacji

Rekrutacja krok po kroku, czyli: Co to jest IRK? Czy opłata rekrutacyjna jest zwracana? Jak zdobyć orzeczenie lekarskie? Poznaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają kandydaci na studia.

 1. Na ile kierunków można składać dokumenty na studia? Czy jest jakieś ograniczenie?

W zasadzie, nie ma ograniczenia, co do liczby kierunków czy specjalności, na które można się rejestrować. Ograniczenie wynika tylko i wyłącznie z kwestii finansowej - za każdy kierunek pobierana jest opłata rekrutacyjna.

 1. Do kiedy trwa rekrutacja na studia?

W przypadku uczelni publicznych, rekrutacja na studia stacjonarne, jednolite magisterskie oraz studia I stopnia trwa do końca lipca . Nabór na studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) w większości przypadków prowadzony jest do końca sierpnia. Najdłużej proces rekrutacji prowadzą uczelnie niepubliczne. Przyjmują one zgłoszenia do momentu wypełnienia limitu miejsc, a więc bywają kierunki, na które można się jeszcze zapisać nawet w II połowie września.

 1. Czy teczkę z dokumentami muszę złożyć osobiście?

Teoretycznie nie.  Wszystkie dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata. Często komplet dokumentów można również dostarczyć za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Uwaga! Wówczas istotna jest data dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.

Radzimy jednak trzymać rękę na pulsie. Przestrzegamy przed korzystaniem w tej sprawie z pomocy znajomych. Bywały już różne sytuacje, w których dana osoba nie dojechała z dokumentami na uczelnię, zapomniała, zgubiła, przyjechała po czasie itp. Dlatego lepiej oszczędzić sobie stresu i zarezerwować czas do końca rekrutacji na dopełnienie wszelkich spraw formalnych związanych z uczelnią.

 1. Jaka jest wysokość opłaty rekrutacyjnej?

Opłaty rekrutacyjne w zależności od uczelni i kierunku studiów mogą być różne, dlatego warto sprawdzić te informacje na stronie internetowej uczelni. Kształtują się one w przedziale od 75 zł do 150 zł. Najdroższe są kierunki, na które oprócz konkursu świadectw obowiązują również egzaminy wstępne: jak chociażby egzamin z rysunku na architekturę i urbanistykę, czy egzaminy sprawnościowe na AWF. Warto pamiętać, że często jedna opłata dotyczy jednego kierunku studiów. Jeśli więc ktoś wybrał 3 kierunki, opłatę rejestracyjną mnoży razy 3. Chociaż zdarzają się miłe wyjątki.

 1. Co to jest lista rezerwowa i jak się na nią wpisać?

Wiele uczelni wprowadza tzw. listy rezerwowe dla kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia z powodu wyczerpania limitu miejsc i stanowią grupę rezerwową. Mogą  oni składać w komisji rekrutacyjnej oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Z grupy osób, które złożyły powyższe oświadczenie, komisja kwalifikuje kandydatów na zwolnione miejsca do wypełnienia limitu miejsc, z zachowaniem kolejności wynikającej z listy rankingowej. Pamiętaj, że takie oświadczenie musi zostać doręczone komisji w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Uwaga! Powyższe oświadczenie może zostać złożone wyłącznie na kierunku/specjalności studiów, na którym kandydat ubiegał się o przyjęcie i nie został zakwalifikowany z powodu wyczerpania limitu miejsc.

 1. Czy opłata rekrutacyjna jest zwracana, w przypadku gdy nie dostanę się na studia?

Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy pieniądze zostały już przelane na konto uczelni, ale kandydat nie przypisał opłaty do kierunku studiów, pieniądze te będzie można odzyskać w momencie zakończenia rekrutacji (umniejszone o koszty manipulacyjne). Nie wszystkie uczelnie stosują tę procedurę, ale warto o nią zapytać w Dziale Nauczania.

 1. Nie dostałem się na studia, czy mogę się odwołać?

O decyzji w sprawie przyjęcia na I rok studiów, kandydata zawiadamia się pisemnie (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) lub elektronicznie – informacja taka zostaje umieszczona na jego koncie rekrutacyjnym. Od decyzji komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na studia przysługuje kandydatowi odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej uchwale. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji w sprawie przyjęcia na studia.

Uczelniana komisja rekrutacyjna po rozpatrzeniu odwołania, wnioskuje do Rektora o podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Rektor. 

 1. W jaki sposób mogę zdobyć orzeczenie lekarskie?

Orzeczenie lekarskie, zgodne z obowiązującymi przepisami ma potwierdzić brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym przez kandydata kierunku. Druk orzeczenia lekarskiego powinien być dostępny na stronie internetowej uczelni.

Uwaga! Większość uczelni przyjmuje orzeczenia lekarskie podpisane przez lekarza rodzinnego. Wyjątek stanowią uczelnie medyczne i AWFy. Kompletując dokumenty na te uczelnie, będziesz potrzebował - orzeczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy lub lekarza sportowego (na AWF).

 1. Kiedy rozpoczyna się II nabór na studia?

Na kierunkach/specjalnościach studiów, na których limit miejsc pozostaje nadal niewypełniony, Rektor może na wniosek przewodniczącego komisji rekrutacyjnej ustalić termin rekrutacji uzupełniającej. II nabór przeprowadzają wówczas dotychczasowe komisje rekrutacyjne na takich samych zasadach, jakie obowiązują podczas rekrutacji podstawowej. Informacja o dodatkowym naborze na studia, dostępna będzie na stronach internetowych uczelni w II połowie lipca. 

 1. Dostałem się na 2 kierunki studiów czy mogę studiować je równocześnie?

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na 2 kierunki studiów i nie wiesz na który kierunek się zdecydować, prześledź uważnie plan zajęć. Zastanów się czy jesteś w stanie uczestniczyć w większości zajęć. Jeśli zajęcia się pokrywają (a na pewno tak będzie) zastanów się nad Indywidualną Organizacją Studiów na jednym z kierunków.  IOS (Indywidualna Organizacja Studiów), także ITS (Indywidualny Tok Studiów) – to specjalny tryb organizacji kształcenia w szkole wyższej, który umożliwia studentowi indywidualne ustalanie terminów zajęć, zaliczeń oraz egzaminów, a także opuszczenie do 50% kontrolowanych zajęć. Student wybiera opiekuna naukowego i po konsultacji z nim oraz osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne przedstawia harmonogram IOS prodziekanowi ds. dydaktycznych. Jako że IOS jest szczegółowo regulowany w odrębnych regulaminach każdego z wydziałów najpewniejsze informacje można uzyskać zapoznając się z takim regulaminem.

 1. Dostałem się na studia zaoczne, czy mogę przenieść się na studia dzienne?

Każda uczelnia indywidualnie ustala procedurę przeniesienia się ze studiów stacjonarnych (dziennych) na niestacjonarne (zaoczne). Takie informacje można uzyskać kontaktując się z dziekanatem wydziału uczelni, na którym dany kierunek jest prowadzony.

 1. Ile kosztują studia niestacjonarne?

Opłaty za studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe) są bardzo zróżnicowane. Cena uzależniona jest od kierunku studiów, prestiżu uczelni, miasta akademickiego, itp. Opłata za I semestr nauki wynosi od ok. 1,5 tys. zł do nawet ok. 9,5 tys. zł. Koszty nauki za studia niestacjonarne (obowiązujące w roku akademickim 2010/2011), można sprawdzić na stronie internetowej danej uczelni.

 1. Do kiedy należy się zarejestrować w systemie IRK?

Każda uczelnia wyznacza własny termin zakończenia elektronicznej rejestracji. Takich informacji należy szukać na stronie internetowej uczelni.  Orientacyjny termin zakończenia rejestracji  na studia stacjonarne I stopnia lub jednolite magisterskie to koniec czerwca br.

 1. Kiedy pojawią się wyniki rekrutacji?

Każda uczelnia ustala własny harmonogram postępowania rekrutacyjnego. Nie ma jednego, wspólnego dnia dla wszystkich uczelni, w którym zostaną wywieszone listy osób zakwalifikowanych na studia. Można przyjąć, że od 14 do 31 lipca wyniki rekrutacji powinny być już dostępne w Internecie i w gablotach informacyjnych, mieszczących się w budynkach poszczególnych uczelni.

 1. Ile mam czasu, żeby donieść teczkę z dokumentami?

Po zakwalifikowaniu się na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie należy w wyznaczonym przez uczelnie terminie  złożyć komplet wymaganych dokumentów. Z reguły jest to czas 7 dni od ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Co zrobić, jeśli błędnie wypełniłem formularz rejestracyjny?

W przypadku błędnego wypełnienia formularza rejestracyjnego, należy wprowadzić właściwe dane oraz ponownie je zatwierdzić.  W przypadku problemów należy zgłosić to do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej lub innej jednostki wyznaczonej przez uczelnię.

 1. Nie dostałem się na studia dzienne, czy mogę startować na zaoczne?

Tak, w takim przypadku należy zapisać się w systemie IRK na dany kierunek prowadzony w trybie niestacjonarnym, stosując się do harmonogramu rekrutacji wyznaczonego prze uczelnię.

 1. Mam złożyć oryginał czy kopię świadectwa maturalnego?

W zdecydowanej większości uczelnie przyjmują tylko i wyłącznie oryginał bądź odpis świadectwa maturalnego. Zdarza się jednak, że honorują również kopię świadectwa potwierdzoną przez notariusza, bądź też kserokopię potwierdzoną przez szkołę ponadgimnazjalną, którą ukończył absolwent.

 1. Czy orzeczenie lekarskie jest płatne?

Orzeczenie lekarskie jest bezpłatne.  Większość uczelni przyjmuje orzeczenia lekarskie podpisane przez lekarza rodzinnego. Wyjątek stanowią uczelnie medyczne i Akademie Wychowania Fizycznego. Kompletując dokumenty na te uczelnie, potrzebne jest orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy lub lekarza sportowego (na AWF). Druk orzeczenia lekarskiego można znaleźć na stronie internetowej uczelni. Jest on również dostępny w poszczególnych dziekanatach.

 1. Dlaczego na niektórych kierunkach jest wyższa opłata rekrutacyjna?

Wyższa opłata rekrutacyjna obowiązuje w przypadku kierunków studiów, na których prowadzona jest dodatkowa rekrutacja, np. testy sprawnościowe lub test z rysunku i wynosi wówczas 150 zł. Jest to kwota zgodna z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 1. Jakie są progi punktowe na dany kierunek?

Nie ma z góry ustalanych przez uczelnię progów punktowych, czyli minimalnej liczby punktów, która pozwoli dostać się na dany kierunek. Uczelnia przyjmuje na dany kierunek do wyczerpania wyznaczonego limitu miejsc.

 1. Otrzymałem pozytywny wynik rekrutacji, jak mam potwierdzić chęć studiowania?

W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, potwierdzeniem chęci studiowania na danym kierunku jest złożenie, w wyznaczonym przez daną uczelnię, kompletu wymaganych dokumentów.
Polecamy

W trosce o przyszłych studentów

Politechnika Warszawska ma wiele ciekawych propozycji dla młodych ludzi, zainteresowanych naukami ścisłymi. Inicjatywy te mają różnorodną formę – od interaktywnych prezentacji po konkursy internetowe. Stanowią alternatywę dla osób, które oczekują niebanalnego podejścia wykładowców do sposobu przekazywania wiedzy i mogą być dodatkowym impulsem zachęcającym do podjęcia decyzji o wyborze studiów w Politechnice Warszawskiej.


Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy dołączył do grona uczelni publicznych oferujących nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów związany z odnawialnymi źródłami energii. Utworzony na Wydziale Inżynierii Mechanicznej kierunek pn. Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii ruszy od października tego roku.


Przewodnik po rekrutacji

Rekrutacja krok po kroku, czyli: Co to jest IRK? Czy opłata rekrutacyjna jest zwracana? Jak zdobyć orzeczenie lekarskie? Poznaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają kandydaci na studia.


Maturalny detektyw

Tropiciel Maturzysty to wyszukiwarka kierunków studiów dla maturzystów. Specjalnie opracowany system pozwala w szybki i łatwy sposób sprawdzić, które przedmioty zdawać na maturze, by móc ubiegać się o indeks wymarzonego kierunku studiów.


Przyzwyczajmy umysł do sukcesu

Czy zastanawialiście się czasami, co jest warunkiem efektywnego uczenia się? Dlaczego jednym przyswajanie wiedzy przychodzi łatwiej, a innym znacznie trudniej? Otóż za stan ten odpowiedzialny jest nasz mózg. Czego potrzebuje mózg aby prawidłowo funkcjonować?


Niezbędnik studenta

Jak się odnaleźć w nowej studenckiej rzeczywistości? Przybliżamy Wam kilka praktycznych zagadnień, które ułatwią Wam start na uczelni.


We Wrocławiu powstanie Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych

Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych powstanie na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej, w ramach projektu BIBLIOTECH.


Absolwenci Politechniki Krakowskiej dobrze sobie radzą na rynku pracy

Czterech na pięciu absolwentów Politechniki Krakowskiej znalazło zatrudnienie na etacie, a prawie dwie trzecie pracujących zarabia powyżej 2 tys. złotych - wynika z badania losów zawodowych osób, które kończyły studia na PK w ciągu czterech ostatnich lat.


Powszechne czesne w Polsce - za wcześnie!

W Polsce na powszechne czesne jest za wcześnie - uważają eksperci z Ernst & Young i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Proponują utrzymanie podziału na studentów płacących za naukę oraz tych, których studia są finansowane z budżetu państwa.


Kierunki zamawiane

Pierwszy raz od lat uczelnie techniczne cieszą się tak samo dużym zainteresowaniem kandydatów jak uniwersytety. To dzięki promowaniu "kierunków zamawianych".


Debata o kształceniu energetyków jądrowych

Jeśli Polska chce wykorzystać rozwój energetyki jądrowej, musi mieć jak najwięcej specjalistów i zaangażować krajowe firmy.


Technologie Energii Odnawialnej - kierunek studiówna SGGW w Warszawie

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uruchomiono makrokierunek Technologie Energii Odnawialnej.

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl