Menu
Rekrutacja na studia
Niezbędnik studenta

Jak się odnaleźć w nowej studenckiej rzeczywistości? Przybliżamy Wam kilka praktycznych zagadnień, które ułatwią Wam start na uczelni.

Kredytu studenckie

Kredyty studenckie funkcjonują w ofercie banków od 1998 roku. Pojawiły się jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego, z uwagi na osoby, które nie mogły zdecydować się na studia z powodów finansowych. Kredytów studenckich udzielają banki komercyjne, a państwo dopłaca do ich oprocentowania. O taką formę wsparcia finansowego można starać się w 5 bankach, które podpisały umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank PEKAO S.A., PKO Bank Polski S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

Kredyt studencki dostępny jest dla wszystkich studentów, bez względu na typ uczelni i system studiów, po spełnieniu odpowiednich warunków. Przede wszystkim trzeba rozpocząć studia przed ukończeniem 25 roku życia. Ponadto pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu mają ci studenci, słuchacze i doktoranci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Co roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu ustala maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, kwota ta determinuje możliwość ubiegania się o kredyt studencki. Wnioski  o udzielenie kredytu należy składać do 15 listopada każdego roku. Banki udzielające kredytów zobowiązane są do dnia 15 lutego poinformować studenta czy przedstawione zabezpieczenie spłaty kredytu jest wystarczające. W przypadku, gdy nie jest - student może ponownie złożyć wniosek o kredyt w innym banku do dnia 28 lutego. Kredytu udziela się na okres studiów, w tym studiów doktoranckich, jednak nie dłużej niż na okres 6 lat (w przypadku studiów doktoranckich - 4 lata). Wypłacany jest przez 10 miesięcy. Wyskokość miesięcznej raty kredytu wynosi 600 zł.  Kredytobiorca zobowiązany jest do rozpoczęcia spłaty kredytu 2 lata od daty ukończenia studiów. Czas spłaty jest dwa razy dłuższy niż okres pobierania kredytu. W szczególnych przypadkach gdy kredytobiorca znalazł się w trudnej sytuacji życiowej lub jest niezdolny do wykonywania pracy zawodowej, po ukończeniu studiów może ubiegać się o częściowe lub całkowite umorzenie kredytu. Natomiast najlepsi studenci mogą liczyć na umorzenie aż 20% kwoty zaciągniętego kredytu.

Mieszkanie studenckie

Decydując się na studia poza miejscem zamieszkania, prędzej czy później trzeba będzie rozpocząć poszukiwania odpowiedniego lokum. Możliwości jest kilka: pokój w akademiku, stancja lub wynajęcie mieszkania. Podstawowym kryterium wyboru są oczywiście względy finansowe, jednak należy również wziąć pod uwagę inne kwestie, np. standard danego miejsca, odległość od uczelni czy koszty związane z wynajmem. Należy również pamiętać, że w tych czterech kątach przyjdzie studentowi nie tylko zaznawać uroków studenckiego życia ale również przygotowywać się do zajęć i egzaminów. Spore grono studentów wybiera akademik. Dlatego ze względu na jego popularność zdobycie wolnego miejsca w akademiku jest dość trudne. Studenci wybierając pokój w domu studenckim sugerują się zazwyczaj ceną wynajmu, która jest stosunkowo niższą w porównaniu z innymi formami zakwaterowania (cena za trzyosobowy pokój waha się od 200-350zł, w zależności od miasta, a także standardu danego domu studenckiego). Ceny stancji oraz wynajmu mieszkania są niezwykle zróżnicowane. W zależności od miasta kwota ta może wynosić nawet ponad 2000 zł. Należy pamiętać, że do ceny wynajmu należy doliczyć opłaty za rachunki związane z użytkowaniem lokalu.

Stypendia

Student może otrzymać wsparcie finansowe w formie stypendium, przyznawane przez ministerstwo, uczelnię oraz liczne fundacje. Wyróżniający się studenci mogą liczyć na stypendia za wyniki w nauce ustalane i wypłacane z pieniędzy ministerstwa i/lub uczelni. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o stypendia socjalne, dodatki mieszkaniowe, zapomogi. Natomiast studenci wyróżniający się wynikami w sporcie są również premiowani, uzyskując specjalne stypendia sportowe. Oczywiście, by otrzymać tego typu świadczenia należy spełnić odpowiednie wymogi.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są studentom, którzy otrzymali wpis na kolejny rok studiów, nie powtarzali roku, wzorowo wypełniają obowiązki studenta oraz w zależności od typu świadczeń mogą poszczycić się udokumentowanymi osiągnięciami naukowymi lub sportowymi. Stypendium za wyniki w nauce otrzymują studenci posiadający osiągnięcia naukowe i wykazujący się aktywnością naukową, w znaczeniu: praca w kole naukowym, praca naukowa, udział w pracach naukowo-badawczych, współpraca naukowa z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, publikacje, dzieła artystyczne, opracowania, referaty, udział w konferencjach naukowych, konkursach i festiwalach, nagrody, wyróżnienia, dyplomy olimpiad, studia według indywidualnego programu studiów, studia równoległe na drugim kierunku studiów oraz praktyki, staże lub ukończone kursy nie objęte programem studiów, certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych wystawione przez inne placówki niż uczelnie. Ważna jest także średnia ocen uzyskana w okresie zaliczonych studiów tj. musi być nie niższa niż: 4,5, gdy najwyższą oceną w skali ocen jest 5; 4,7 gdy najwyższą oceną w skali ocen jest 5,5; 5,0 gdy najwyższą oceną w skali ocen jest 6. W przypadku stypendium za wyniki sportowe, kandydat musi przedstawić udokumentowane wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym (udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich, zajęcie przez studenta do piątego miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy, zajęcie do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski).

Stypendium socjalne przyznawane jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego składa się w dziekanacie uczelni macierzystej. Wysokość miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny umożliwiająca uzyskanie stypendium ustalana jest przez uczelnie, jednak nie może przekroczyć granicy 351-572zł.

Studenci wywodzący się ze środowisk wiejskich lub mniejszych aglomeracji miejskich mogą starać się o tzw. stypendia pomostowe. Ideą stypendiów pomostowych jest wyrównanie szans młodzieży z większych miast z młodzieżą pochodzącą ze wsi lub miast do 20t ys. mieszkańców (szczególnie z rodzin popegeerowskich). Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać osoby, które dostały się na pierwszy rok studiów.

Odrębną grupą stypendiów są te, związane z mobilnością studentów. Dzięki nim mają oni możliwość kształcenia poza swoją macierzystą uczelnią. Najbardziej znanym jest stypendium Erasmus.

Erasmus to program współpracy między uczelniami. Jego podstawowym celem jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. 

W programie Erasmus bierze udział 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz kraj kandydujący: Turcja. Polska uczestniczy w programie od roku 1998/99. Uczelnie zainteresowane udziałem w programie Erasmus są zobowiązane do uzyskania Karty Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter), nadawanej przez Komisję Europejską. Jedynie szkoła wyższa, która legitymuje się tym certyfikatem ma możliwość ubiegania się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. O przyznanie funduszy z budżetu programu Erasmus ubiegają się instytucje, a nie indywidualni beneficjenci. Indywidualni beneficjenci zwracają się o dofinansowanie wyjazdów w ramach Erasmusa do swojej macierzystej instytucji.

ECTS

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów, został wprowadzony pod koniec lat 80. w ramach systemu bolońskiego. Jego celem było usprawnienie wymiany studenckiej, ocenianie i porównywanie studiów na poszczególnych uczelniach europejskich. Ideą systemu ECTS jest ułatwienie studentom podjęcia studiów za granicą, wyjazdu na wymianę studencką itd. Ponadto system ten umożliwia porównanie uczelni i kierunków przez standaryzację ich opisów. Bazę stanowią punkty ECTS, przypisane każdemu przedmiotowi, z którymi student będzie musiał zmierzyć się podczas studiów. W ciągu jednego roku akademickiego można zdobyć maksymalnie 60 punktów ECTS, czyli po 30 pkt. na semestr.

Komplet punktów za dany przedmiot uzyskuje się po jego zaliczeniu, niezależnie od oceny. Jednak system ECTS ułatwia również porównanie wyników studenta. Służy to tego skala ocen: A - celujący, bardzo dobry; B - dobry plus; C – dobry; D - dostateczny plus; E – dostateczny; F/FX przyznawana studentom, którzy nie zaliczyli przedmiotu.

Podstawową dla późniejszego zaliczenia semestru jest "Porozumienie o programie zajęć" (Learning Agreement). Jest to dokument przygotowywany przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą, który określa program zajęć, w jakich ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie obowiązuje wszystkie strony zaangażowane w program wymiany studenta tzn. uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą oraz oczywiście studenta. Na dokumencie muszą się więc znaleźć podpisy każdej ze stron. Do dokumentu trzeba załączyć "Wykaz zaliczeń" (Transcript of Records) opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej (zestawienie przedmiotów, realizowanych przez studenta w ramach programu studiów, z określeniem sposobu ich zaliczenia oraz uzyskanej oceny – w systemie ocen A-F).

USOS

USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) – system informatyczny służący do zarządzania tokiem studiów w szkole wyższej.

Za pomocą USOS student ma m.in.:

  • dostęp do oferty dydaktycznej uczelni (zajęć, programów, terminów zajęć itp.) oraz swoich ocen
  • możliwość składania podań studenckich
  • dostęp do informacji o stypendiach
  • możliwość zarejestrowania się na zajęcia
  • możliwość dokonania płatności za usługi edukacyjne

Z USOS stowarzyszony jest szereg serwisów internetowych dla studentów, m.in.:

  • USOSweb –udostępnia studentom m.in. plan zajęć, przegląd ocen i zaliczeń, zapisy na zajęcia i egzaminy, składanie podań, wypełnianie ankiet dotyczących procesu dydaktycznego, informacje o płatnościach i stypendiach, komunikację z uczestnikami tych samych zajęć i prowadzącymi.
  • UL (Uniwersyteckie Lektoraty) – serwis umożliwiający rejestrowanie się na przedmioty dostępne dla studentów, takie jak np. zajęcia z wychowania fizycznego lub lektoraty językowe.
  • IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) – serwis dla kandydatów na studia, za pomocą kandydaci na studia rejestrują zdalne zgłoszenia.
  • Informator ECTS – serwis zawierający informacje dotyczące punktów ECTS.

 

Organizacje studenckie

ELSA Poland The European Law Students' Association czyli Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa to największa na świecie organizacja zrzeszająca studentów i absolwentów tego kierunku w 42 krajach. Została ona założona w 1981 roku przez studentów z Polski, Niemiec Zachodnich, Austrii i Węgier. Głównym celem działalności jest poznawanie zagadnień prawniczych od strony praktycznej. Działalność ELSA można podzielić na trzy programy: Konferencje i seminaria, Działalność Naukową oraz Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich.

Stowarzyszenie IAESTE Polska Międzynarodowa organizacja non-profit istnieje już blisko 60 lat i działa w 90 krajach. IAESTE oferuje program wymiany praktyk i stażów studenckich głównie dla studentów studiów technicznych. Oprócz wymiany studenckiej IAESTE angażuje się również w inne projekty - wystawy, konferencje, szkolenia, prezentacje, bankiety.

Młoda Farmacja Jest Zespołem Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (PTFarm) oraz aktywnym członkiem EPSA (Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Farmacji) i IPSF (Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Farmacji). Jest największą organizacją w Polsce skupiającą studentów i absolwentów farmacji liczącą ponad 230 członków. Organizacja pomaga wchodzić studentom na farmaceutyczny rynek pracy. Organizuje również seminaria, warsztaty, szkolenia i konferencje. Zespół Sekcji Studenckich PTFarm współpracuje z towarzystwami studenckimi, czasopismami branżowymi i samorządami studenckimi. Uczestniczy on również w wielu programach wymiany studenckiej.

IFMSA Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA jest organizacją non-profit. Należy do niej ponad 2 000 000 studentów i absolwentów kierunków medycznych z 97 państw. Organizacja pozwala rozwijać medyczne i pozamedyczne zainteresowania. Dzięki wymianom międzynarodowym umożliwia również poznanie studentów z całego świata.

AEGEE Association des Etats Generaux des Etiudants de l'Europe (AEGEE - Europejskie Forum Studentów) to międzynarodowa, apolityczna organizacja studencka, której członkowie pochodzą z 40 krajów. Jej cechą charakterystyczną jest interdyscyplinarność. Przystąpić do niej mogą studenci każdej uczelni bez względu na kierunek studiów. Ideą organizacji jest promowanie zjednoczonej Europy oraz budowanie otwartego społeczeństwa.

AIESEC Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Studiów Ekonomicznych to największa międzynarodowa organizacja studencka działająca od 1948 roku (w Polsce od 1971r.). Co roku AIESEC realizuje różnego rodzaju projekty zarówno o zasięgu globalnym, jak i lokalnym.

MONSSUN Międzyuczelniane Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Uczelni Niepaństwowych powstało w celu zjednoczenia walki o zrównanie praw studentów szkół wyższych publicznych i niepublicznych. Powstało ono w 1994 i od tego czasu stara się umocnić pozycję uczelni niepaństwowych w systemie szkolnictwa wyższego.

BEST Board of European Students of Technology - organizacja studencka istniejąca o 1989 roku, zrzeszająca studentów studiów technicznych. Obecnie jej członkowie pochodzą z 29 krajów europejskich. Jej celem jest pomoc studentom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, lepsze rozumienie innych kultur, stworzenie nowego profilu 'euroinżyniera'. W tym celu organizuje się konferencje i sympozja, realizuje się projekty m.in. Targi Pracy i Spotkania z Pracodawcą.

NZS Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało w 1980 roku jako sprzeciw wobec ówczesnej władzy i sytuacji politycznej. Obecnie NZS jest nadal bardzo prężnie działającą organizacją, zrzeszającą studentów z całej Polski. Jej celem jest wpływ na otaczającą rzeczywistość. Realizuje się to między innymi poprzez takie projekty jak: Wampiriada (akcja krwiodawstwa), Drogowskazy (pomoc w budowaniu ścieżki kariery), Smartup (seria poradników "Twoja kariera, Twoje finanse, Twoja Firma"). Organizacja stara się aktywnie uczestniczyć w ważnych dla studenta sferach życia.

ZSP Zrzeszenie Studentów Polskich działa od 1950 roku i jest najstarszą organizacją w Polsce. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Działalność ZSP obejmuje wiele sfer związanych ze środowiskiem akademickim oraz z życiem studenckim: broni praw i interesów studenta, walczy o równy dostęp do edukacji wyższej oraz o pomoc materialną dla osób w trudnej sytuacji, a także organizuje wyjazdy adaptacyjne. ZSP pomaga w znalezieniu stancji i mieszkań studenckich. Dba o rozwój studentów proponując różne projekty, programy.

Studenckie Forum Business Centre Club SF BCC działa przy największej w Polsce organizacji prywatnych przedsiębiorców. Stwarza to członkom niesamowitą możliwość uczenia się przedsiębiorczości od najlepszych i poznania biznesu na podstawie case'ów, a nie z książek. Studenckie Forum Business Centre Club pomaga w zdobyciu doświadczenia i umiejętności potrzebnych do prowadzenia firmy oraz organizuje szereg inicjatyw, które mają pomóc w osiąganiu celu, jakim jest rozwój przedsiębiorczości.
Polecamy

W trosce o przyszłych studentów

Politechnika Warszawska ma wiele ciekawych propozycji dla młodych ludzi, zainteresowanych naukami ścisłymi. Inicjatywy te mają różnorodną formę – od interaktywnych prezentacji po konkursy internetowe. Stanowią alternatywę dla osób, które oczekują niebanalnego podejścia wykładowców do sposobu przekazywania wiedzy i mogą być dodatkowym impulsem zachęcającym do podjęcia decyzji o wyborze studiów w Politechnice Warszawskiej.


Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy dołączył do grona uczelni publicznych oferujących nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów związany z odnawialnymi źródłami energii. Utworzony na Wydziale Inżynierii Mechanicznej kierunek pn. Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii ruszy od października tego roku.


Przewodnik po rekrutacji

Rekrutacja krok po kroku, czyli: Co to jest IRK? Czy opłata rekrutacyjna jest zwracana? Jak zdobyć orzeczenie lekarskie? Poznaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają kandydaci na studia.


Maturalny detektyw

Tropiciel Maturzysty to wyszukiwarka kierunków studiów dla maturzystów. Specjalnie opracowany system pozwala w szybki i łatwy sposób sprawdzić, które przedmioty zdawać na maturze, by móc ubiegać się o indeks wymarzonego kierunku studiów.


Przyzwyczajmy umysł do sukcesu

Czy zastanawialiście się czasami, co jest warunkiem efektywnego uczenia się? Dlaczego jednym przyswajanie wiedzy przychodzi łatwiej, a innym znacznie trudniej? Otóż za stan ten odpowiedzialny jest nasz mózg. Czego potrzebuje mózg aby prawidłowo funkcjonować?


Niezbędnik studenta

Jak się odnaleźć w nowej studenckiej rzeczywistości? Przybliżamy Wam kilka praktycznych zagadnień, które ułatwią Wam start na uczelni.


We Wrocławiu powstanie Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych

Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych powstanie na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej, w ramach projektu BIBLIOTECH.


Absolwenci Politechniki Krakowskiej dobrze sobie radzą na rynku pracy

Czterech na pięciu absolwentów Politechniki Krakowskiej znalazło zatrudnienie na etacie, a prawie dwie trzecie pracujących zarabia powyżej 2 tys. złotych - wynika z badania losów zawodowych osób, które kończyły studia na PK w ciągu czterech ostatnich lat.


Powszechne czesne w Polsce - za wcześnie!

W Polsce na powszechne czesne jest za wcześnie - uważają eksperci z Ernst & Young i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Proponują utrzymanie podziału na studentów płacących za naukę oraz tych, których studia są finansowane z budżetu państwa.


Kierunki zamawiane

Pierwszy raz od lat uczelnie techniczne cieszą się tak samo dużym zainteresowaniem kandydatów jak uniwersytety. To dzięki promowaniu "kierunków zamawianych".


Debata o kształceniu energetyków jądrowych

Jeśli Polska chce wykorzystać rozwój energetyki jądrowej, musi mieć jak najwięcej specjalistów i zaangażować krajowe firmy.


Technologie Energii Odnawialnej - kierunek studiówna SGGW w Warszawie

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uruchomiono makrokierunek Technologie Energii Odnawialnej.

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl