Menu
Rekrutacja na studia
Uprawnienia zawodowe inżynierów

Uprawnienia budowlane o specjalnościach:

 1. architektonicznej,
 2. konstrukcyjno-budowlanej – wszystkie rodzaje,
 3. drogowej – wszystkie rodzaje,
 4. mostowej – wszystkie rodzaje,
 5. kolejowej – wszystkie rodzaje,
 6. wyburzeniowej – w całości,
 7. telekomunikacyjnej – wszystkie rodzaje,
 8. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – wszystkie rodzaje,
 9. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – wszystkie rodzaje.

 

Izba Inżynierów Budownictwa nadaje uprawnienia we wszystkich wyżej wymienionych specjalnościach za wyjątkiem uprawnień architektonicznych, którymi zajmuje się Izba Inżynierów Architektów. Postępowanie kwalifikacyjne oraz przeprowadzenie egzaminów należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie uprawnień. Egzamin, składający się z części ustnej i pisemnej, nadzoruje komisja, w której skład wchodzi 4-6 osób.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: www.piib.org.pl.

 

Uprawnienia dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

 1. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
 2. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
 3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
 4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
 5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
 6. wykonywanie nadzoru budowlanego,
 7. rzeczoznawstwo budowlane.

 

O uprawnienia budowlane dotyczące samodzielnych funkcji technicznych mogą ubiegać się jedynie osoby legitymujące się właściwym wykształceniem i odpowiednią praktyką zawodową. Warunkiem uzyskania uprawnień jest zaliczenie egzaminu z zakresu przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności zastopowania wiedzy technicznej w praktyce. Egzamin składa się przed komisją powołaną przez wojewodę, w której skład wchodzą między innymi: przedstawiciele organów nadzoru budowlanego, właściwych stowarzyszeń twórczych, naukowo-technicznych lub naukowo-zawodowych. Fakt uzyskania uprawnień zostaje odnotowany w centralnym rejestrze.

 

 

Uprawnienia dla elektryków:

 1. w zakresie eksploatacji,
 2. budowlane,
 3. rzeczoznawcy budowlanego,
 4. rzeczoznawcy, specjalisty i weryfikatora SEP,
 5. biegłego sądowego,
 6. audytora energetycznego,
 7. do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków,
 8. specjalisty w zakresie jakości energii elektrycznej,
 9. stopień specjalizacji zawodowej inżynierów i techników.

 

Szczegółowe przepisy znaleźć można pod adresem: http://www.elektroenergetyka.pl/656/elektroenergetyka_nr_09_02_2.pdf.

 

 

Uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii:
1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
3. geodezyjne pomiary podstawowe,
4. geodezyjna obsługa inwestycji,
5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych,
6. redakcja map,
7. fotogrametria i teledetekcja.
Polecamy

W trosce o przyszłych studentów

Politechnika Warszawska ma wiele ciekawych propozycji dla młodych ludzi, zainteresowanych naukami ścisłymi. Inicjatywy te mają różnorodną formę – od interaktywnych prezentacji po konkursy internetowe. Stanowią alternatywę dla osób, które oczekują niebanalnego podejścia wykładowców do sposobu przekazywania wiedzy i mogą być dodatkowym impulsem zachęcającym do podjęcia decyzji o wyborze studiów w Politechnice Warszawskiej.


Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy dołączył do grona uczelni publicznych oferujących nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów związany z odnawialnymi źródłami energii. Utworzony na Wydziale Inżynierii Mechanicznej kierunek pn. Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii ruszy od października tego roku.


Przewodnik po rekrutacji

Rekrutacja krok po kroku, czyli: Co to jest IRK? Czy opłata rekrutacyjna jest zwracana? Jak zdobyć orzeczenie lekarskie? Poznaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają kandydaci na studia.


Maturalny detektyw

Tropiciel Maturzysty to wyszukiwarka kierunków studiów dla maturzystów. Specjalnie opracowany system pozwala w szybki i łatwy sposób sprawdzić, które przedmioty zdawać na maturze, by móc ubiegać się o indeks wymarzonego kierunku studiów.


Przyzwyczajmy umysł do sukcesu

Czy zastanawialiście się czasami, co jest warunkiem efektywnego uczenia się? Dlaczego jednym przyswajanie wiedzy przychodzi łatwiej, a innym znacznie trudniej? Otóż za stan ten odpowiedzialny jest nasz mózg. Czego potrzebuje mózg aby prawidłowo funkcjonować?


Niezbędnik studenta

Jak się odnaleźć w nowej studenckiej rzeczywistości? Przybliżamy Wam kilka praktycznych zagadnień, które ułatwią Wam start na uczelni.


We Wrocławiu powstanie Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych

Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych powstanie na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej, w ramach projektu BIBLIOTECH.


Absolwenci Politechniki Krakowskiej dobrze sobie radzą na rynku pracy

Czterech na pięciu absolwentów Politechniki Krakowskiej znalazło zatrudnienie na etacie, a prawie dwie trzecie pracujących zarabia powyżej 2 tys. złotych - wynika z badania losów zawodowych osób, które kończyły studia na PK w ciągu czterech ostatnich lat.


Powszechne czesne w Polsce - za wcześnie!

W Polsce na powszechne czesne jest za wcześnie - uważają eksperci z Ernst & Young i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Proponują utrzymanie podziału na studentów płacących za naukę oraz tych, których studia są finansowane z budżetu państwa.


Kierunki zamawiane

Pierwszy raz od lat uczelnie techniczne cieszą się tak samo dużym zainteresowaniem kandydatów jak uniwersytety. To dzięki promowaniu "kierunków zamawianych".


Debata o kształceniu energetyków jądrowych

Jeśli Polska chce wykorzystać rozwój energetyki jądrowej, musi mieć jak najwięcej specjalistów i zaangażować krajowe firmy.


Technologie Energii Odnawialnej - kierunek studiówna SGGW w Warszawie

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uruchomiono makrokierunek Technologie Energii Odnawialnej.

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl