Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

Zarządzanie kryzysowe w środowisku

opis

Studiujacy na kierunku Zarządzanie Kryzysowe w Środowisku posiądą wiedzę i umiejętnosci z zakresu:

zrozumienia powstawania i przebiegu zjawisk klimatycznych i ich anomalii w wymiarze globalnym oraz regionalnym w aspekcie jakości bytowej ludności miejscowej,

matematyki, fizyki atmosfery oraz płynów, chemii - geochemii środowiska, niezbędną do zrozumienia powstawania i przebiegu zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych,

wiedzy umożliwiającej prognozowanie przebiegu zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych oraz związanych z tym potencjalnych zagrożeń dla ludności miejscowej w oparciu o metody matematyczno-statystyczne,

meteorologii, hydrologii, geografii fizycznej, geologii oraz metod rejestracji i opracowania danych – kartografia, teledetekcja, GIS, do monitorowania, a także sporządzania opracowań graficznonumerycznych dokumentujących stan aktualny środowiska,

posługiwania się specjalistycznymi programami umożliwiającymi dokumentowanie monitoringu środowiska, synoptycznego opracowania danych hydrometeorologicznych w aspekcie potrzeb ochrony ludności i  zarządzania kryzysowego

organizacja

Studia inżynierskie o profilu praktycznym, trwające 7 semestrów.

specjalności
  • zarządzanie kryzysowe w środowisku atmosferycznym,
  • zarządzanie kryzysowe w środowisku wodnym.
profil absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie Kryzysowe w Środowisku będzie potrafił także:

  • stosować  podstawowe techniki i narzędzia badawcze oraz procesy technologiczne, właściwe do monitorowania stanu środowiska w aspekcie ochrony ludności miejscowej przed niekorzystnymi zjawiskami hydrometeorologicznymi i w zarządzaniu kryzysowym,
  • wykorzystywać różnorodne źródła informacji opisowej, kartograficznej, teledetekcyjnej, za pośrednictwem sprzętu komputerowego, o zjawiskach hydrometeorologicznych oraz o monitoringu środowiska i zarządzaniu kryzysowym,
  • wykonywać proste zadania praktyczne, ekspertyzy i kalkulacje czasowo-przestrzenne pod kierunkiem opiekuna naukowego,
  • przeprowadzać obserwacje oraz wykonywać proste pomiary zgodnie z obowiązującymi standardami składowych środowiska – fizyczne, chemiczne, jako podstawa do oceny stanu aktualnego i prognozowania zmian środowiska,
  • wykorzystywać język specjalistyczny w podejmowanych dyskusjach ze specjalistami w zakresie monitorowania i pomiarów składowych hydrometeorologicznych na rzecz utrzymania dobrych warunków bytowych ludności miejscowej, chrony przed zjawiskami niekorzystnymi i w zarządzaniu kryzysowym
Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl