Zawody
Katalog zawodów
Inżynier elektronik

Elektronika jest nauką techniczną, która zajmuje się obsługą, konstruowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku takiego jak: telewizory, monitory, magnetowidy, radioodbiorniki, telefony komórkowe czy komputery. Elektronika rozwija się bardzo intensywnie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w: telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii (np. radioteleskopy), medycynie. Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicznej wymaga zatrudnienia licznej kadry specjalistów.

 

Kim jest inżynier elektronik? Stanowiska pracy

Podstawowym celem pracy inżyniera elektronika jest utrzymanie techniki elektronicznej na odpowiednio wysokim poziomie oraz zapewnienie jej rozwoju, tak aby sprostać rosnącym potrzebom społecznym w tej dziedzinie.

Inżynier elektronik może się realizować zawodowo na różnych stanowiskach związanych z:

 • prowadzeniem nadzoru i kontroli,
 • prowadzeniem prac projektowych,
 • prowadzeniem prac naukowych i badawczych,
 • nadzorowaniem produkcji w zakładzie produkcyjnym.

Podziałowi temu można przyporządkować typowe lub bardzo zbliżone do siebie czynności, jakie wykonuje inżynier pracujący w różnych zakładach i firmach związanych z elektroniką.

Dla lepszego zrozumienia charakteru jego inżyniera elektronika, należy nakreślić obraz współczesnej elektroniki i kierunki jej szybkiego rozwoju. Dzieli się ona na takie tradycyjne działy jak:

 • technologia i urządzenia elektroniczne,
 • radiokomunikacja i telewizja,
 • elektronika przemysłowa,
 • urządzenia komputerowe i informatyczne.

Nowym i wysoce perspektywicznym jest dział mikroelektroniki, który stanowi podstawę rozwoju nowych rozwiązań sprzętowych. Nowe technologie mikroelektroniki, oparte na półprzewodnikach, są motorem napędowym elektroniki powszechnej, obecnej we wszystkich dziedzinach techniki. Elementy czynne, układy scalone w postaci prototypów, powstają w dużych światowych firmach. Specjalność: urządzenia elektroniczne związana jest z projektowaniem układów i urządzeń, mających zastosowanie w wielu dziedzinach: medycynie, transporcie, energetyce i wszędzie tam, gdzie wymagane jest sterowanie i kontrola.

Zbliżonym działem jest elektronika przemysłowa. Zajmuje się ona sterowaniem procesami produkcyjnymi, pozwala wprowadzić pełną automatykę produkcji, zapewniając wyższy poziom jakościowy i ilościowy produkcji. Projektowanie i uruchamianie automatyki i robotyki elektronicznej jest obecnie jednym z ważniejszych zadań dla inżynierów elektroniki. Rola inżyniera elektronika w zakładach wyposażonych w zautomatyzowane linie produkcyjne ogranicza się do kontroli i nadzoru nad oprogramowaniem komputerów sterujących i urządzeń wykonawczych. Radiokomunikacja i telewizja jest typowym zastosowaniem elektroniki i w tej dziedzinie widać naocznie stały rozwój. Poszerza się zakres widma częstotliwościowego wykorzystywanego w radiokomunikacji, osiągając wartości kilkuset gigaherców, w zastosowaniu do radiokomunikacji satelitarnej. Elektronika mikrofalowa jest przyszłościowym kierunkiem, ze względu na „tłok" istniejący w niższych zakresach, niezależnie od innych zalet tego pasma. Telewizja w nowych rozwiązaniach dąży do standardów o podwyższonej jakości przekazu (wysokiej rozdzielczości).

Na szczególną uwagę zasługuje elektronika komputerowa, sumująca w zastosowaniach praktycznych najnowsze osiągnięcia technologiczne. Nieograniczone możliwości zastosowania techniki komputerowej czynią z niej najbardziej przyszłościową specjalność. Już w obecnym okresie nakłady finansowe na rozwój tej dziedziny wielokrotnie przewyższają pozostałe dziedziny. Obserwując nasze otoczenie zauważamy, że podobnie jak na świecie, komputery weszły do życia codziennego, są w bankach, supermarketach, hotelach i szpitalach, biurach i laboratoriach. Towarzyszy im całe elektroniczne otoczenie związane z siecią, telekomunikacją i osprzętem.

Większość stanowisk pracy inżyniera elektronika jest związana z nowoczesną techniką i jej zastosowaniem w urządzeniach elektronicznych. W zakładzie produkcyjnym inżynier elektronik w oparciu o współczesną technologię realizuje prace projektowe i kieruje produkcją nowych urządzeń. W placówkach naukowo-badawczych wykonuje zadania związane z rozwojem swojej dziedziny, badaniem i praktyczną oceną urządzeń oraz nowych układów stosowanych w technice. W zakładach produkcyjnych wdraża nowe rozwiązania i kieruje pracą ekip konserwacyjnych. Realizując te czynności, inżynier elektronik posługuje się specjalistyczną aparaturą pomiarową, komputerem i specjalistycznym oprogramowaniem.

 

Droga kształcenia

Do wykonywania pracy w zawodzie inżyniera elektronika niezbędne jest wykształcenie wyższe o specjalnościach elektronicznych, takich jak:

 • aparatura elektroniczna,
 • technologia elektronowa,
 • cyfrowe systemy i systemy elektroniczne,
 • systemy pomiarowe,
 • elektronika bardzo wielkich częstotliwości,
 • elektronika medyczna,
 • elektronika morska,
 • radioelektronika,
 • przetwarzanie sygnałów i obrazów,
 • elektronika powszechnego użytku,
 • mikroelektronika i aparatura technologiczna
 • specjalności związane z systemami komputerowymi.

 

Z perspektywy rynku pracy

Popyt na pracę elektroników w Polsce jest wynikiem światowej koniunktury. W ostatnich latach bardzo rozwinęła się branża radiowego przesyłu danych. Zalicza się do niej łączność komórkowa, a także takie technologie, takie jak Bluetooth czy Wi-Fi. Jeszcze dziesięć lat temu projektant radiowych układów scalonych miał w Europie trudności ze znalezieniem pracy. Dziś tacy specjaliści są intensywnie poszukiwani.

 

Polecane strony

http://www.elportal.pl/ea

http://hobby-elektronika.eu

 

Źródło:

1. http://zawody.kaszkur.pl

Wasze komentarze

Dodaj »
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  2
~papa  2019-06-19 15:14:39
Chuj wszystkim w dupsko. Pozdrawiam
 
 
~  2019-05-24 20:24:29
Hello, I was just looking your website studiatechniczne.pl over and thought I would message you on your contact form and offer some help. I noticed you had a couple of issues on your site that could be keeping you from ranking. If you are interested you can get a free seo audit for your site. I only takes about 3 minutes to run. https://bestoptionseo.com/free-audit Thanks
 
 
~  2019-04-28 08:52:03
Hello, my name is Jim and I was just looking your website studiatechniczne.pl over and thought I would message you on your contact form and offer some help. I really like your site but I noticed you weren_t getting a lot of traffic and your Alexa ranking isn_t as strong as it could be. Fortunately, I may have an answer for you. I can get you 1,000_s of visitors looking at studiatechniczne.pl ready to buy your product, service or sign up for an offer and fast. Our advertising network of over 9000 websites provides a low cost and effective online marketing solutions that actually works. I can help your business get more online quality traffic by advertising your business on websites that are targeted to your specific market. The Internet is vast but you don_t have to spend huge amounts of cash to jump start your business. I can get you 10,000 highly targeted visitors directly to your website for as little as $39.00 for a 30 day trial run. https://bestoptionseo.com It has taken us 12 years to perfect our system and in addition to being exciting, it works!! We also have a special offer of 200,000 Targeted visitors spread over 60 days for a special one time charge of $299.00. https://bestoptionseo.com If you would like to talk personally and have specific questions, call me @ 480-331-6775 from 9am to 5pm MST. Also check out the short video here and see how everything works. Best Regards, Jim support@bestoptionseo.com BestOptionSEO.com https://bestoptionseo.com
 
 
~  2019-02-15 14:35:16
Hello, my name is Jim and I was just looking your website studiatechniczne.pl over and thought I would message you on your contact form and offer some help. I really like your site but I noticed you weren_t getting a lot of traffic and your Alexa ranking isn_t as strong as it could be. Fortunately, I may have an answer for you. I can get you 1,000_s of visitors looking at studiatechniczne.pl ready to buy your product, service or sign up for an offer and fast. Our advertising network of over 9000 websites provides a low cost and effective online marketing solutions that actually works. I can help your business get more online quality traffic by advertising your business on websites that are targeted to your specific market. The Internet is vast but you don_t have to spend huge amounts of cash to jump start your business. I can get you 10,000 highly targeted visitors directly to your website for as little as $39.00 for a 30 day trial run. It has taken us 12 years to perfect our system and in addition to being exciting, it works!! We also have a special offer of 200,000 Targeted visitors spread over 60 days for a special one time charge of $299.00. If you would like to talk personally and have specific questions, call me @ 480-331-6775 from 9am to 5pm MST. Also check out the short video here and see how everything works. Best Regards, Jim support@bestoptionseo.com BestOptionSEO.com https://bestoptionseo.com
 
 
~  2019-01-20 19:45:05
Hi, I was just visiting your website and thought I'd get in touch with you. I think if you are serious about making money with your Wordpress Websites by scoring high GOOGLE Ranking, you need this plugin, period. >>https://bestchoiceseo.com/special-offer My buddy, Daniel has got #1 Ranking in Google for a keyword against 219 million competition! That's how powerful on-page SEO can be! I just did a search on Daniel and surprisingly, this guy is really a hidden gem. People buying his product is saying this: "Daniel, I did not read your sales letter, I just bought. Your past products have been so good, that I don't even need to know what you're offering." This is no joke. Listen, Daniel has always OVER-DELIVERED! I tested his customer support and it is REAL fast! So rest assured, you will get the best support from Daniel! >>https://bestchoiceseo.com/special-offer (A video showing you what the plugin does)
 
 
~  2019-01-14 21:38:17
Hi, I was checking out some of your competitors sites for a client and thought I'd drop you a quick message that might help your site. I'm having great success with this... https://bestchoiceseo.com/social-media SocialMonkee is a proven link building service that already helps thousands build backlinks to their pages (Tier 1) as well as their existing backlinks (Tier 2). With SocialMonkee, not only can you easily build backlinks to your pages, but also boost your existing backlinks, and pass on the link juice to your own pages. Submitting a URL to SocialMonkee takes less than a few minutes, and it only takes a few seconds if you use the Firefox or Chrome Plugin (provided to you at no cost). The system even integrates popular content spinning and link indexing tools so you can submit URLs even faster and get the most out of your backlinks. What are you waiting for? SocialMonkee is powerful, fast, fun and beneficial! Don't miss out on this opportunity... Your competitors won't! https://bestchoiceseo.com/social-media To Your Success, Alex P.S. - If you already build backlinks but don't see the benefits, here is your chance to boost them and make them pass on some powerful link juice to your own pages. https://bestchoiceseo.com/social-media
 
 
~  2019-01-10 10:45:28
Hello, my name is Jim and I was just looking your website studiatechniczne.pl over and thought I would message you on your contact form and offer some help. I really like your site but I noticed you weren_t getting a lot of traffic and your Alexa ranking isn_t as strong as it could be. Fortunately, I may have an answer for you. I can get you 1,000_s of visitors looking at studiatechniczne.pl ready to buy your product, service or sign up for an offer and fast. Our advertising network of over 9000 websites provides a low cost and effective online marketing solutions that actually works. I can help your business get more online quality traffic by advertising your business on websites that are targeted to your specific market. The Internet is vast but you don_t have to spend huge amounts of cash to jump start your business. I can get you 10,000 highly targeted visitors directly to your website for as little as $39.00 for a 30 day trial run. It has taken us 12 years to perfect our system and in addition to being exciting, it works!! We also have a special offer of 200,000 Targeted visitors spread over 60 days for a special one time charge of $299.00. If you would like to talk personally and have specific questions, call me @ 480-331-6775 from 9am to 5pm MST. Also check out the short video here and see how everything works. Best Regards, Jim support@bestoptionseo.com BestOptionSEO.com https://bestoptionseo.com
 
 
~  2018-12-31 16:53:57
Hi, I was just visiting your website and thought I'd get in touch with you. I think if you are serious about making money with your Wordpress Websites by scoring high GOOGLE Ranking, you need this plugin, period. >>https://bestchoiceseo.com/special-offer My buddy, Daniel has got #1 Ranking in Google for a keyword against 219 million competition! That's how powerful on-page SEO can be! I just did a search on Daniel and surprisingly, this guy is really a hidden gem. People buying his product is saying this: "Daniel, I did not read your sales letter, I just bought. Your past products have been so good, that I don't even need to know what you're offering." This is no joke. Listen, Daniel has always OVER-DELIVERED! I tested his customer support and it is REAL fast! So rest assured, you will get the best support from Daniel! >>https://bestchoiceseo.com/special-offer (A video showing you what the plugin does)
 
 
~  2018-11-28 10:03:17
Hi, I was checking out some of your competitors sites for a client and thought I'd drop you a quick message that might help your site. I'm having great success with this... https://bestchoiceseo.com/social-media SocialMonkee is a proven link building service that already helps thousands build backlinks to their pages (Tier 1) as well as their existing backlinks (Tier 2). With SocialMonkee, not only can you easily build backlinks to your pages, but also boost your existing backlinks, and pass on the link juice to your own pages. Submitting a URL to SocialMonkee takes less than a few minutes, and it only takes a few seconds if you use the Firefox or Chrome Plugin (provided to you at no cost). The system even integrates popular content spinning and link indexing tools so you can submit URLs even faster and get the most out of your backlinks. What are you waiting for? SocialMonkee is powerful, fast, fun and beneficial! Don't miss out on this opportunity... Your competitors won't! https://bestchoiceseo.com/social-media To Your Success, Alex P.S. - If you already build backlinks but don't see the benefits, here is your chance to boost them and make them pass on some powerful link juice to your own pages. https://bestchoiceseo.com/social-media
 
 
~  2018-10-31 22:19:56
Hi, My name is Dave and I was just looking at your website studiatechniczne.pl and thought perhaps I would message you on your contact form to see if you need help. I really liked your website but noticed you weren't getting a lot of traffic to your site and your Alexa ranking wasn't as strong as it could be. https://bestchoiceseo.com I can get 1,000_s of visitors looking at studiatechniczne.pl, ready to buy your product, service or signup for your offer. Our advertising network of over 9000 websites provides a low cost and effective online marketing solution that actually works. We can help your business get more online quality traffic by advertising your business on websites that are targeted to your market. The internet is a vast entity and kick starting your online business doesn_t have to take a ridiculous amount of cash. We_ll send real people to see your web site starting almost immediately! In fact, I can get 10,000 highly targeted visitors to your website for as little as $39 just so you can test out our service. Right now to make things really exciting you can get 200,000 Targeted visitors to you site in 30 days for only $299. If you'd like to talk personally please give me or Jim a call at 480-331-6775 9 to 5 MST USA. I have a short video here that explains how everything works https://bestchoiceseo.com Best Regards, Dave support@bestchoiceseo.com BestChoiceSEO.com https://bestchoiceseo.com
 
 
~  2018-10-24 03:25:10
Hi, My name is Dave and I was just looking at your website studiatechniczne.pl and thought perhaps I would message you on your contact form to see if you need help. I really liked your website but noticed you weren't getting a lot of traffic to your site and your Alexa ranking wasn't as strong as it could be. https://bestchoiceseo.com I can get 1,000_s of visitors looking at studiatechniczne.pl, ready to buy your product, service or signup for your offer. Our advertising network of over 9000 websites provides a low cost and effective online marketing solution that actually works. We can help your business get more online quality traffic by advertising your business on websites that are targeted to your market. The internet is a vast entity and kick starting your online business doesn_t have to take a ridiculous amount of cash. We_ll send real people to see your web site starting almost immediately! In fact, I can get 10,000 highly targeted visitors to your website for as little as $39 just so you can test out our service. Right now to make things really exciting you can get 200,000 Targeted visitors to you site in 30 days for only $299. If you'd like to talk personally please give me or Jim a call at 480-331-6775 9 to 5 MST USA. I have a short video here that explains how everything works https://highscoreseo.com Best Regards, Dave support@bestchoiceseo.co BestChoiceSEO.com https://bestchoiceseo.com
 
 
~  2018-10-13 00:06:20
Hi, My name is Dave and I was just looking at your website studiatechniczne.pl and thought perhaps I would message you on your contact form to see if you need help. I really liked your website but noticed you weren't getting a lot of traffic to your site and your Alexa ranking wasn't as strong as it could be. https://toptargetseo.com I can get 1,000_s of visitors looking at studiatechniczne.pl, ready to buy your product, service or signup for your offer. Our advertising network of over 9000 websites provides a low cost and effective online marketing solution that actually works. We can help your business get more online quality traffic by advertising your business on websites that are targeted to your market. The internet is a vast entity and kick starting your online business doesn_t have to take a ridiculous amount of cash. We_ll send real people to see your web site starting almost immediately! In fact, I can get 10,000 highly targeted visitors to your website for as little as $39 just so you can test out our service. Right now to make things really exciting you can get 200,000 Targeted visitors to you site in 30 days for only $299. If you'd like to talk personally please give me or Jim a call at 480-331-6775 9 to 5 MST USA. I have a short video here that explains how everything works https://toptargetseo.com Best Regards, Dave support@toptargetseo.com TopTargetSEO.com https://toptargetseo.com
 
 
~  2018-09-23 08:29:23
Hi, My name is Dave and I was just looking at your website studiatechniczne.pl and thought perhaps I would message you on your contact form to see if you need help. I really liked your website but noticed you weren't getting a lot of traffic to your site and your Alexa ranking wasn't as strong as it could be. https://classoneseo.com I can get 1,000_s of visitors looking at studiatechniczne.pl, ready to buy your product, service or signup for your offer. Our advertising network of over 9000 websites provides a low cost and effective online marketing solution that actually works. We can help your business get more online quality traffic by advertising your business on websites that are targeted to your market. The internet is a vast entity and kick starting your online business doesn_t have to take a ridiculous amount of cash. We_ll send real people to see your web site starting almost immediately! In fact, I can get 10,000 highly targeted visitors to your website for as little as $39 just so you can test out our service. Right now to make things really exciting you can get 200,000 Targeted visitors to you site in 30 days for only $299. If you'd like to talk personally please give me or Jim a call at 480-331-6775 9 to 5 MST USA. I have a short video here that explains how everything works https://classoneseo.com Best Regards, Dave support@classoneseo.com ClassOneSEO.com https://classoneseo.com
 
 
~  2018-07-10 03:08:08
Hi, My name is Jeff, I work as a Business Consultant, and was doing research for another client when I came across your site studiatechniczne.pl. and thought I would message you on your contact form. After doing a quick analysis of your website, I noticed a couple of issues that are most likely causing people to leave without making contact. I really liked your website but noticed you weren't getting a lot of traffic to your site and your Alexa ranking wasn't as strong as it could be. https://TopTargetSEO.com I can get 1,000_s of visitors looking at studiatechniczne.pl, ready to buy your product, service or signup for your offer. Our advertising network of over 9000 websites provides a low cost and effective online marketing solution that actually works. We can help your business get more online quality traffic by advertising your business on websites that are targeted to your market. The internet is a vast entity and kick starting your online business doesn_t have to take a ridiculous amount of cash. We_ll send real people to see your web site starting almost immediately! In fact, I can get 10,000 highly targeted visitors to your website for as little as $29 just so you can test out our service. Right now to make things really exciting you can get 200,000 Targeted visitors to you site in 30 days for only $199. If you'd like to talk personally please give me a call at 480-457-0165 9 to 5 MST USA. I have a short video here that explains how everything works https://toptargetseo.com Best Regards, Jeff https://TopTargetSEO.com support@toptargetseo.com
 
 
~Elektronik w biznesie  2016-04-23 12:36:57
Praca dla ludzi po tym kierunku jest w Polsce. Chociażby Samsung albo ostatnio Comarch Technologies. Przy czym nie wystarczy sama znajomość sprzętu, trzeba umieć go oprogramować, pracować koncepcyjnie, łączyć technologię i biznes, generalnie umieć tworzyć produkty, które ktoś będzie chciał potem kupować.
 
 
~Elektronik w biznesie  2016-04-23 12:31:48
Polecam elektronikę i inżynierię komputerową. Połowa to sprzęt reszta programowanie. Można wstrzelić się zarówno w elektronikę jak i informatykę. Rozwój IoT, urządzeń mobilnych i aplikacji dla nich, to szansa właśnie dla ludzi o tej specjalizacji.
 
 
~medicore  2016-04-06 17:24:42
bardzo plułem sobie w brodę, ze nie poszełem na elektronikę... ale widząc co sie dzieje w branży i czytając ludzi sfrustrowanych i wymęczonych polackim syfem mozna powiedzieć, ze w sumie dobrze sie stało, ze nie zmarnowałem 5 lat. Lepiej spakowac swoje graty i wyjechać z tej biedy do krajów cywilizowanych i być tam kimkolwiek sie chce być i żyć jak człowiek a nie jak cygan
 
 
~YU  2016-01-18 17:37:05
No prawdopodobnie przedmówcy mają rację. Według mnie w Polsce nie projektuje się prawdziwej elektroniki. Są tylko firmy krzaki , które za niewielką pensję oferują spore zagadnienia. Ja nieco orientuje się w projektowaniu TV ale co z tego jak ostatnie fabryki zakończyły działalność 2007 roku. Przemysł w Polsce był zniszczony celowym działaniem zagranicznych "reformatorów" , którzy dopomagali rozkraść to co zostało. Jeszcze na początku lat 90 były fabryki półprzewodników , wszystko zostało zniszczone razem z kadrą. Celowa robota :). Chiny startowały w 88 roku ze znacznie gorszego poziomu. Polska gospodarka bez nowoczesności zawsze będzie daleko za innymi Państwami ale widać nikt z rządzących nie działał na korzyść narodu tylko wykonywał polecenia obcych mocodawców.
 
 
~wasliw  2015-08-22 11:48:58
Wydaje mi sie ze jestem w podobnym wieku jak Paszczak i mieszkam rowniez na Slasku. Oczywiscie w naszym Kraju po 50 latach socjalizmo/komunizmu musi uplynac wiele lat zeby dojsc do mozliwosci zarowno finansowych jak rowniez technologicznych podobnych jak w krajach ktore mialy szczescie nie uczestniczyc w eksperymencie komunistycznym. Jednak 25 lat po roku 89-tym dalo szanse wielu ktorych bylo stac na podjecie ryzyka prywatnego biznesu - szczegolnie w dzidzinie elektoniki i informatyki. POSZUKUJE ZDOLNEGO ELEKTRONIKA DO PRAC PROJEKTOWYCH W OKOLICACH GLIWIC / ZABRZA Kontakt mailowy: wasliw@wp.pl
 
 
~Paszczak  2015-04-08 19:29:02
Powiem Wam drodzy szczerze to serce pęka jak się patrzy na przemysł elektroniczny w Polsce. Ja wychowałem się w Tyskim ZEG-u, którego już nie ma. Mój nauczyciel jeden opowiadał jak w latach 70-tych przyjeżdżali tam na szkolenia ludzie z Korei Południowej oglądać jak wygląda nowoczesna na tamte czasy oczywiście linia produkcji elektroniki. Inny nauczyciel odradzał mi studia na kierunku związanym z elektroniką. Niestety zamiłowania były silniejsze i nie posłuchałem go. Przeszedłem wszystkie etapy edukacji począwszy od szkoły zawodowej poprzez technikum a kończąc na studiach na kierunku Elektronika. Potwierdzam jest to naprawdę ciężki kierunek. Prawdziwi pasjonaci tej dziedziny mogą pozostać jedynie pasjonatami bo i same studia często powodują, że pasja przestaje być już pasją tylko żmudnym i stresującym zaliczaniem kolejnej sesji. Z perspektywy mogę więc powiedzieć, że nie jest on go końca przeznaczony dla typowych miłośników elektroniki ale ludzi, którzy na 100% zdecydowani są porzucić ten dziwny kraj i wyjechać za granice pracując dla tamtejszych firm (bo u nas zagraniczne korporacje tez udają że trochę lepiej płaca od krajowych). Nawet "atrakcyjne dodatkowe 1000zł" różnicy to jest nic jak ktoś decyduje się przemieszczać np.:50km z miejsca zamieszkania. Polska to nie USA z drewnianymi szopami do wynajmu i odsprzedaży. Potwierdzam ekonomicznie jest to totalnie nieopłacalne chyba ze ktoś ma wyjątkowe szczęście co do lokalizacji i dokładnego profilu specjalizacji. Potwierdzam przedmówców 3500 netto max oczywiście z bardzo dobrym angielskim. Potwierdzam również to, że elektronika jest jak medycyna. Taki specjalista praktycznie jest uwiązany do firmy ze swoja wąska specjalnością na cale życie. Pominąwszy już zarobki w polskich firemkach żyłujących do bólu można sobie tylko zszarpać nerwy. Ewentualnie można próbować rozkręcić coś swojego co tez nie jest łatwe jak wielu z Was pewnie wie. Może trochę ponarzekałem ale mówię jak jest. Na dodatek musze jeszcze połozyć wisienkę na tort i powiedzieć, że Polska to gn..j jakich mało szukać na świecie pomijając oczywiście państwa 3-go świata. Tylko pismaki twierdzą, że u nas rozwijają się nowoczesne technologie i że wszystkim płaca po 10k netto. Dlaczego tak jest to już rozmowa na zupełnie inny temat.
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  2
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl